نمایه نویسندگان

ا

 • افشار، زهرا مکان‌گزینی فضای سبز با توجه به استانداردهای شهری و استفاده از GIS، (مطالعه موردی: پارک‌های شهر ماهدشت) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 15-26]

ت

 • ترک قشقایی، علی دندان‌شناسی در پستانداران: با تاکید بر واژه‌شناسی و ساختارهای دندانی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 43-47]

چ

 • چاک، جواد برسی روند تغییرات کاربری اراضی تالاب پریشان با استفاده از سنجش ‌از دور [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]

ح

 • حیدری، رامین مکان‌گزینی فضای سبز با توجه به استانداردهای شهری و استفاده از GIS، (مطالعه موردی: پارک‌های شهر ماهدشت) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 15-26]
 • حشمت الواعظین، سید مهدی تعامل اقتصاد و محیط زیست با محوریت اکوتوریسم [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 27-35]

خ

 • خانی، علی فهرست چهل گونه پرنده با اولویت بالا حفاظتی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 8-14]
 • خانی، علی بررسی وضعیت زادآوری سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii در ایران (پایش‌های صحرایی و مرور منابع) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 15-18]
 • خمود، مریم مطالعه جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در سیستان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]

د

 • درودی، هومن اهمیت و نقش زیستگاههای کوهستانی برای حفاظت از پرندگان [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 23-29]

ر

 • رجبی، مهری مکان‌گزینی فضای سبز با توجه به استانداردهای شهری و استفاده از GIS، (مطالعه موردی: پارک‌های شهر ماهدشت) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 15-26]
 • رضایی، حمید رضا روش‌های بارکدگذاری DNA در تعیین رژیم غذایی مهره داران، چالش‌ها و محدودیت‌ها [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 36-42]
 • رضوانی، فرزانه ارزیابی توان اکولوژیکی محدوده مطالعاتی اهر ورزقان به منظور استقرار کاربری مرتعداری به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • روشن آرا، سحر وضعیت گونه سمندر کوهستانی لرستان (Neurergus kasiseri) در ایران [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 18-22]

س

 • سرابندی، مرضیه مطالعه جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در سیستان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • سرباز، سمیرا مطالعه جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در سیستان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]

ش

 • شیخی ئیلانلو، صیاد فهرست چهل گونه پرنده با اولویت بالا حفاظتی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 8-14]
 • شیخی ئیلانلو، صیاد روش‌های بارکدگذاری DNA در تعیین رژیم غذایی مهره داران، چالش‌ها و محدودیت‌ها [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 36-42]
 • شیخی ئیلانلو، صیاد تاثیر علفخواران بزرگ بر روی تجدید نسل و پویایی جنگل [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 25-34]
 • شیخی ئیلانلو، صیاد اثرات غیر مستقیم علفخواران بزرگ بر روی تجدید نسل و پویایی جنگل [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 30-39]
 • شرفی زاد، ایمان ارزیابی توان اکولوژیکی محدوده مطالعاتی اهر ورزقان به منظور استقرار کاربری مرتعداری به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]

ع

 • عاشوری، عباس فهرست چهل گونه پرنده با اولویت بالا حفاظتی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 8-14]

م

 • محرمی، آیسان فرهنگ حفاظت از زیستگاه‌های کوهستانی [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 19-23]
 • محسنی، محسن برسی روند تغییرات کاربری اراضی تالاب پریشان با استفاده از سنجش ‌از دور [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]
 • محمدی، سعید مطالعه جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در سیستان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • محمودی، صالح روش‌های بارکدگذاری DNA در تعیین رژیم غذایی مهره داران، چالش‌ها و محدودیت‌ها [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 36-42]
 • موسوی، طاهره گربه سانان بزرگ در برابر دامها- راه حلهای ساده برای کاهش تعارضات در دامداریهای نامبیا [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 39-43]

ن

 • نیری، دانیال اهمیت و نقش زیستگاههای کوهستانی برای حفاظت از پرندگان [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 23-29]
 • نیک پی، امین بررسی روش‌های کنترل فیزیکی علیه علف هرز حلفه Imperata cylindrica در مزارع نیشکر [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 20-24]

و

 • وحیدیان، سمیرا تعامل اقتصاد و محیط زیست با محوریت اکوتوریسم [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 27-35]

ی

 • یوسفی، مسعود فهرست چهل گونه پرنده با اولویت بالا حفاظتی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 8-14]
 • یوسفی، مسعود اکوتوریسم و معیشت پایدار جوامع بومی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 35-38]
 • یوسفی، مسعود بررسی وضعیت زادآوری سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii در ایران (پایش‌های صحرایی و مرور منابع) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 15-18]