نشریات دانشجویی یکی از ارکان اصلی انجمن‌های علمی دانشجویی به شمار می‌روند، که در طول دهه‌های گذشته نقش برجسته‌ای در تقویت پایه‌های پژوهشی و روزنامه نگاری علمی دانشجویان ایفا نموده است.
نشریه زیست سپهر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نشریه‌های علمی تخصصی از سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرده است که در این سال‌ها توانسته است علی‌رغم تمامی مشکلات پیش رو، پایگاهی برای حضور دانشجویان در عرصه‌های علمی باشد.
نشریه زیست سپهر در طول سال‌ها فعالیت خود با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و امروز با تمام قدرت در راستای تحقق اندیشه‌های علمی و دیدگاه‌های تخصصی برای توسعه و تعالی کشور در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار گام بر می‌دارد.
یکی از ویژگی‌های برجسته نشریه تعامل دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور در انتشار این نشریه است که امید داریم این تعامل در مسیر پیش روی فعالیت نشریه قوت و اهمیت بیشتری به خود گیرد.

شماره جاری: دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-62 

سخن سردبیر

صفحه 3-3

پرستو رجب‌پور نیکو


بانک ها و نمایه نامه ها