انجمن علمی دانشجویی محیط زیست یکی از قدیمی ترین تشکل های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. با توجه به اهمیت تاثیرگذاری نشریات بر افکار عمومی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست از ابتدای فعالیت یکساله خود در سال 94-95 چاپ و نشر نشریه علمی تخصصی خود را با جدیت و نظم بیشتری آغاز نمود. به طوریکه طبق مقررات فصلنامه هر فصل یک شماره از این نشریه با طی کردن مراحل مختلف داوری مقالات چاپ و نشر یافت. یکی از ویژگی های شماره های جدید این نشریه استفاده از دانشجویان دکتری تخصصی گرایش های مختلف محیط زیست از دانشجویان دانشگاه های داخلی و خارجی بود. همچنین دریافت مقالات از دانشجویان، کارشناسان و فعالان بخش محیط زیست خارج از دانشگاه تهران و حتی از استان های مختلف کشور از ویزگی های جدید این نشریه بودند.

شماره جاری: دوره 13، شماره 1، بهار 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی محیط زیست

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار مدیر وب سایت ویراستار انگلیسی