انجمن علمی دانشجویی محیط زیست یکی از قدیمیی‌ترین تشکل‌های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. با توجه به اهمیت تاثیرگذاری نشریات بر افکار عمومی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست از ابتدای فعالیت یکساله خود در سال 94-95 چاپ و نشر نشریه علمی تخصصی خود را با جدیت و نظم بیشتری آغاز نمود. به طوری که طبق مقررات فصلنامه، هر فصل و شماره از این نشریه با طی کردن مراحل مختلف داوری مقالات چاپ و انتشار یافت. یکی از ویژگی‌های شماره‌های جدید این نشریه، استفاده از دانشجویان دکتری تخصصی گرایش‌های مختلف محیط زیست از دانشجویان دانشگاه‌های داخلی و خارجی بود. همچنین دریافت مقالات از دانشجویان، کارشناسان و فعالان بخش محیط زیست خارج از دانشگاه تهران و حتی از استان‌های مختلف کشور از ویژگی‌های جدید این نشریه بودند.

شماره جاری: دوره 13، شماره 1، بهار 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی محیط زیست

مدیر مسئول سردبیر نماینده کشور مشاور علمی اعضای هیات تحریریه سخنگوی رسانه ای گرافیست دبیر همکار ویراستار دبیر انجمن