تماس با ما

آدرس: البرز. کرج. بلوار چمران. چهار راه دانشکده. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی. گروه محیط زیست. انجمن علمی دانشجویی محیط زیست


ایمیل: biosepehr.ut@gmail.com