نشریه دانشجویی زیست سپهر (SEPEHR) - اهداف و چشم انداز