اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

صیاد شیخی ئیلانلو

تنوع زیستی دانشجوی دکتری تخصصی

sayyad.sheykhiut.ac.ir
0000-0003-3288-8019

سردبیر

مسعود یوسفی

بوم شناسی دانشگاه تهران

yousefi52ut.ac.ir
0000-0002-1465-4027

اعضای هیات تحریریه

عباس عاشوری

پرنده شناسی دکتری تخصصی
اداره کل محیط زیست استان گیلان

abbasashoori67gmail.com

سعید محمدی

محیط زیست عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

smohammadiuoz.ac.ir
0000-0002-8150-2867


عضو هیات علمی دانشگاه زابل

انوشه کفاش

بوم شناسی، جغرافیای زیستی دانشگاه تهران

anooshe.kafashgmail.com

سیما سفیدیان

ارزیابی و آمایش سرزمین دانشکده محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

sima.sefidianyahoo.com

سجاد فردوسی

گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

s.ferdowsiatu.ac.ir
0000-0002-4866-1700

الهام ابراهیمی

تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستمها دانشگاه شهید بهشتی

ebrahimi.iran72gmail.com

نگین ولیزادگان

زیست شناسی دانشجوی دکتری، دانشگاه ایلینویز

www.researchgate.net/profile/Negin_Valizadegan
negin_valizadeganyahoo.com

ویراستار

سمانه سجادی

مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب دانشگاه تهران

s.sajjadiut.ac.ir

مدیر وب سایت

علی بختیاری خواه

محیط زیست دانشجوی کارشناسی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

bakhtiari.aliut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

نگین ولیزادگان

زیست شناسی دانشجوی دکتری، دانشگاه ایلینویز

www.researchgate.net/profile/Negin_Valizadegan
negin_valizadeganyahoo.com