اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سارا قلی پور

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

gholipour.saraut.ac.ir

سردبیر

آوات قادرپناه

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

avat.ghaderpanahut.ac.ir

مشاور علمی

مظاهر معین الدینی

آلودگی محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه تهران

moeinaddiniut.ac.ir

دبیر انجمن

فرید شهیدی نژاد

دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

faridshn89gmail.com

دبیر همکار

دانیال نیری

حیات وحش دانشجوی کارشناسی ارشد حیات وحش ، دانشگاه ایالتی هومبولت

danial.nayeri021gmail.com

اعضای هیات تحریریه

صیاد شیخی ئیلانلو

تنوع زیستی دکتری محیط زیست

sayyad.shaykhiyahoo.com

ملیحه مظفر جلالی

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

malihemozafarjalaligmail.com

هلیا خاتمی

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

helia.khatamiut.ac.ir

گرافیست

علی بختیاری خواه

محیط زیست فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

bakhtiari.aliut.ac.ir

نماینده کشور

بهنام رحمانی

محیط زیست دبیر منطقه 2 باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایران

rahmani.behnamut.ac.ir

سخنگوی رسانه ای

هانیه طارمی

مدیریت و حفاظت تنوع زیستی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

hanietaremi1997htgmail.com

مدیر تولید محتوا

مارال چاوشی

محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

maral.chavoshi.thut.ac.ir

تیم اجرایی

مریم پور رستمی

محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

m.pourrostamiut.ac.ir

فاطمه شهرابی مقدم

محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

fatememoghadamut.ac.ir

نرگس سبحانی

محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

narges.sobhaniut.ac.ir