اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سارا قلی پور

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

gholipour.saraut.ac.ir

سردبیر

آوات قادرپناه

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

avat.ghaderpanahut.ac.ir

مشاور علمی

مظاهر معین الدینی

آلودگی محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه تهران

moeinaddiniut.ac.ir

صیاد شیخی ئیلانلو

تنوع زیستی دکتری محیط زیست

sayyad.shaykhiyahoo.com

دبیر انجمن

فرید شهیدی نژاد

دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

faridshn89gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دانیال نیری

حیات وحش دانشجوی کارشناسی ارشد حیات وحش ، دانشگاه ایالتی هومبولت

danial.nayeri021gmail.com

اعضای هیات تحریریه

ملیحه مظفر جلالی

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

malihemozafarjalaligmail.com

هلیا خاتمی

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

helia.khatamiut.ac.ir

محمدامین غفاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - گرایش برنامەریزی توسعه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

ghaffaristu.usc.ac.ir

گرافیست

علی بختیاری خواه

محیط زیست فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

bakhtiari.aliut.ac.ir

مشاور نمایه سازی

بهنام رحمانی

محیط زیست دبیر منطقه 2 باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایران

rahmani.behnamut.ac.ir

مدیر تولید محتوا

مارال چاوشی

محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

maral.chavoshi.thut.ac.ir

ویراستار

مریم پور رستمی

محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

m.pourrostamiut.ac.ir

فاطمه شهرابی مقدم

محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

fatememoghadamut.ac.ir

نرگس سبحانی

محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

narges.sobhaniut.ac.ir

شقایق ذوالقدری

دانشجو کارشناسی مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

zolghadri.shut.ac.ir