اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سارا قلی پور

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

gholipour.saraut.ac.ir

سردبیر

آوات قادرپناه

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

avat.ghaderpanahut.ac.ir

نماینده کشور

بهنام رحمانی

محیط زیست دبیر منطقه 2 باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایران

rahmani.behnamut.ac.ir

مشاور علمی

مظاهر معین الدینی

آلودگی محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه تهران

moeinaddiniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

صیاد شیخی ئیلانلو

تنوع زیستی دکتری محیط زیست

sayyad.shaykhiyahoo.com

ملیحه مظفر جلالی

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

malihemozafarjalaligmail.com

هلیا خاتمی

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

helia.khatamiut.ac.ir

سخنگوی رسانه ای

هانیه طارمی

مدیریت و حفاظت تنوع زیستی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

hanietaremi1997htgmail.com

گرافیست

علی بختیاری خواه

محیط زیست فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

bakhtiari.aliut.ac.ir

دبیر همکار

دانیال نیری

-

danial.nayeri021gmail.com

ویراستار

علی بختیاری خواه

محیط زیست فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

bakhtiari.aliut.ac.ir

دبیر انجمن

فرید شهیدی نژاد

دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

faridshn89gmail.com