اهمیت زیستگاه های جنگلی ایران در حفاظت از تنوع زیستی جامعه پرندگان

نوع مقاله : گزارش

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران گروه بوم شناسی و حفاظت فلات ایران، انجمن زیست محیطی البرز، کرج، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از برجسته ­ترین خصوصیات حیات روی کره زمین، عدم وجود یکنواختی در پراکنش موجودات زنده است. گیاهان و جانوران زنده الگوهای پراکنش را در زمان و مکان به نمایش می­گذارند و مطالعه­ این الگو­ها و برخی عوامل به وجود آورنده آن­ها موضوعات علم جغرافیای زیستی هستند. پرندگان به دلیل تحرک زیاد و قلمرو وسیعی که در طی چرخه زندگی خود اشغال می­کنند مبنای خوبی برای ارتباط بین جوامع حیوانات و پوشش گیاهی در محیط­های جنگلی هستند و همچنین با توجه به توزیع و فراوانی­شان می توانند شاخص خوبی برای کیفیت محیط باشند. روش­ های زیادی برای سرشماری پرندگان وجود دارد و استفاده از یک روش برای سرشماری همه پرندگان غیر ممکن است، زیرا روش های مختلف بر اساس زیستگاه ها و گونه های مختلف تغییر می یابد. شمارش نقطه ای یکی از روش های رایج مطالعاتی در زیستگاه ای جنگلی برای جامعه پرندگان به شمار می رود. یکی از مهم ترین پارامتر ها در این مطالعه طول دوره می باشد که باید با استفاده از مطالعات پیشین و نظرات کارشناسی و مطابق با وضعیت منطقه تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات