دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-76 
نقش و کارکرد های اکولوژیکی فضاهای سبز شهری در توسعه پایدار شهرها

صفحه 39-45

روفیده الوند؛ مرجان محمدزاده؛ حمیدرضا رضایی؛ حامد میرکریمی