الگوهای حفاظتی برای جامعه پرندگان در گرادیان ارتفاعی جنگل های هیرکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس بنیاد نخبگان خراسان رضوی

چکیده

الگوی پراکنش موجودات زنده و عوامل تاثیر گذار بر آن از خصوصیات حیات کره زمین است، مطالعه حاضر جهت شناسایی پرندگان جنگلی و بررسی الگوهای پراکنشی و عوامل تاثیر گذار بر آن­ها در جنگل سعد آباد انجام شد. ابتدا 81 پلات نمونه برداری در دو طبقه ارتفاعی انتخاب و در دو فصل بهار و تابستان مورد بازدید قرار گرفت. نمونه برداری از پرندگان و متغیر­های محیط زیستی به فاصله 25 متر از مرکز هر پلات انجام شد. برای تعیین همباشی میان جامعه پرندگان با متغیر­های محیط­زیستی و همباشی بین طبقات ارتفاعی و شاخص ­های تنوع از آنالیز تطبیقی متعارف و برای تعیین تراکم پرندگان، از نمونه ­برداری فاصله­ ای استفاده گردید. نتایج حاصل از تراکم نشان داد که در فصل بهار تمامی گونه ­ها به غیر از چرخ ریسک سر آبی تراکم بالایی را در طبقه اول ارتفاعی نسبت به طبقه دوم ارتفاعی داشتند. هچنین در فصل تابستان گونه­ ها تراکم بالای قابل توجهی را در طبقه دوم ارتفاعی نسبت به طبقه اول ارتفاعی نشان دادند. با توجه به نتایج، بین متغیرهای محیط­زیستی و فراوانی گونه­ های پرنده رابطه قوی برقرار است. رج­ بندی کل گونه ­ها در طول گرادیان متغیرهای محیط­زیستی معنی­دار بود. در فصل بهار محور اول آنالیز تطبیقی متعارف دو گروه اصلی از پرندگان را از هم جدا نمود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات