معرفی پستانداران تهدیدشده ایران در رده بندی های حفاظتی ملی و بین المللی

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

برنامه جهانی گونه های IUCN  که با کمیسیون بقای گونه های IUCN کار میکند، ارزیابی وضعیت حفاظتی گونه ها، زیرگونه ها، واریته ها و حتی تحت جمعیت ها در سطح جهانی طی 50 سال گذشته است. به منظور طبقه بندی تاکسون هایی که در معرض انقراض هستند و بدین وسیله ارتقا دادن حفاظت از آن ها. امروزه با وجود شرایط پیچیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وقتی اولین کتاب IUCN  تحت عنوان (IUCN Red Data Book)  تولید شد. اطلاعات و داده های علمی و هدفمند درجه یک درباره وضعیت کنونی تنوع زیستی تهدید شده جهان در اختیار جهانیان گذاشته شد. گیاهان و قارچ ها و جانورانی که توسط فهرست سرخ جهانی IUCN ارزیابی می­شوند حامل های تنوع ژنتیکی هستند و بنیان های اکوسیستم را تشکیل می­دهند. اطلاعات موجود درباره وضعیت حفاظتی و پراکنش آن ها بنیان و اساس برای تصمیم گیری های آگاهانه درباره حفاظت از تنوع زیستی از سطح محلی تا سطح جهانی را فراهم می­کند. فهرست سرخ جهانی گونه های تهدید شده IUCN اطلاعاتی درباره تاکسونومی، وضعیت حفاظتی و پراکنش گیاهان و قارچ ها و جانوران فراهم می­کند. هدف اصلی فهرست سرخ دسته بندی و نشانه گذاری گیاهان و جانورانی است که با ریسک بالاتری از انقراض مواجه هستند.

موضوعات