شناسایی فون پرندگان تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی‌گل و آلماگل در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

اکوسیستم ­های تالابی به‌عنوان پیچیده ترین بوم‌سازگان‌ها، در معرض بیشترین تهدید، تخریب و تکه‌تکه شدگی قرار دارند. استفاده از شاخص‌های زیستی یکی از راه‌های پایش سلامت اکوسیستم‌ها به شمار می‌روند. از طرفی پرندگان به‌عنوان یکی از شاخص‌های زیستی مهم برای تعیین و تشخیص وضعیت محیط‌زیست و سلامت اکوسیستم‌های تالابی شناخته می‌شوند. بنابراین شناسایی جامعه پرندگان در این راستا گام اول و ضروری است. در مطالعه حاضر فون جامعه پرندگان تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی گل و آلماگل  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که 93 گونه از پرندگان کشور در این تالاب‌ها زیست می‌کنند، که شامل 38 خانواده و 16 راسته است. همچنین از میان گونه‌های شناسایی‌شده 18 گونه حمایت‌شده و حفاظت‌شده و شش گونه نیز در فهرست ضمیمه یک و دو CITES قرار دارند. لذا با توجه به وضعیت نامطلوب موجود برای تالاب‌های مذکور به نظر می‌رسد در صورت بهبود سلامت اکوسیستم و احیای تالاب‌های آلاگل، آجی گل و آلماگل، پتانسیل بالایی برای زیست گونه‌های بی‌شماری از پرندگان ایران داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات