بوم شناسی و حفاظت گوشتخواران

نوع مقاله : ترجمه و تدوین

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده

اطلاعات کلی که می توان از یک حیوان دردست مطالعه جمع آوری کرد آن است که آیازنده است یا مرده، دریک مطالعه ی علمی خاص ممکن است تمرکز خاص ودرعین حال کلی برای به دست آوردن طیف وسیعتری ازاطلاعات، مصرف شده باشد. درحالی که مطالعه خصوصیات مرفولوژیکی یک حیوان در آینده برای توسعه، گسترش ودرک بهتر گونه ها مفید خواهد بود. این فصل به تشریح مهمترین اطلاعات و راهکارها برای جمع آوری و فراهم کردن بهترین روش ها برای گردهم آوری این اطلاعات می پردازد. پس از آن یک محقق یا پژوهشگر می تواتد یک پایگاه داده برای هرگونه گوشتخوار ایجاد کند که ثبت این اطلاعات به طور گسترده ای مفید واقع خواهد شد. هربخش ازفصل اول که مورد بحث قرار داده می شود حاوی اطلاعات موجود از یک نمونه زنده و سپس یادداشت اطلاعات اضافی که شاید تنها از لاشه در دسترس باشد است. جدول 1 خلاصه تمام اطلاعات بالقوه است. این فصل شامل تعداد زیادی, اما نه جامع و دقیق نمونه هایی ازدانش ادبی منتشر شده است. بیشترین اهمیت و کاربرد آن برای جمع آوری اطلاعات جمعیت شناسی و ریخت شناسی استاندارد است.

موضوعات