اهمیت و نقش زیستگاههای کوهستانی برای حفاظت از پرندگان

نوع مقاله : گزارش

نویسندگان

1 محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 مهندس فرایند و فعال پرنده نگری

چکیده

کوه­ ها نزدیک به 25% از سطح خشکی های زمین را می پوشانند و 22% از مردم جهان در مناطق کوهستانی زندگی می کنند. کوه ها 70% از نیاز آب شیرین بشر را تامین می کنند با این وصف شناخت و مدیریت مناطق کوهستانی بسیار با اهمیت خواهد بود. وجود مناطق حفاظت شده کوهستانی، تالاب های ملی و بین المللی کوهستانی و پارک های جنگی و رودخانه های جاری در مناطق کوهستانی از عمده جاذبه های و زیستگاه های مهم موجود در مناطق کوهستانی ایران به شمار می روند. کوهستان ها زیست بوم های غنی ای هستند که آن هارا یک بیوم  نمی­دانند چون هر قسمت کوهستان بیوم متفاوتی دارد. مثلا در دامنه کوه ها می ­توان بیوم علفزار را مشاهده کرد و ارتفاعات بالا بیوم توندرا (Tundra) را مشاهده نمود. زیبایی زیستگاه های کوهستانی این است که هر چقدر ارتفاع بیشتر می ­شود محیط نیز تغییر می­ کند و گونه های گیاهی و جانوری متفاوتی را می­ توان مشاهده نمود. حتی در قله کوه ها که به نظر چیزی بجز برف و یخ وجود ندارد زیستگاه موجوداتی اعم از گیاهان و جانوران می ­باشند.

چکیده تصویری

اهمیت و نقش زیستگاههای کوهستانی برای حفاظت از پرندگان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کوه­ ها نزدیک به 25% از سطح خشکی های زمین را می پوشانند و 22% از مردم جهان در مناطق کوهستانی زندگی می کنند. کوه ها 70% از نیاز آب شیرین بشر را تامین می کنند با این وصف شناخت و مدیریت مناطق کوهستانی بسیار با اهمیت خواهد بود. وجود مناطق حفاظت شده کوهستانی، تالاب های ملی و بین المللی کوهستانی و پارک های جنگی و رودخانه های جاری در مناطق کوهستانی از عمده جاذبه های و زیستگاه های مهم موجود در مناطق کوهستانی ایران به شمار می روند. کوهستان ها زیست بوم های غنی ای هستند که آن هارا یک بیوم  نمی­دانند چون هر قسمت کوهستان بیوم متفاوتی دارد. مثلا در دامنه کوه ها می ­توان بیوم علفزار را مشاهده کرد و ارتفاعات بالا بیوم توندرا (Tundra) را مشاهده نمود. زیبایی زیستگاه های کوهستانی این است که هر چقدر ارتفاع بیشتر می ­شود محیط نیز تغییر می­ کند و گونه های گیاهی و جانوری متفاوتی را می­ توان مشاهده نمود. حتی در قله کوه ها که به نظر چیزی بجز برف و یخ وجود ندارد زیستگاه موجوداتی اعم از گیاهان و جانوران می ­باشند.