فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

چکیده

به بیان ساده علم نانو مطالعه اصول اولیه مولکول­ ها و ساختارهایی با ابعاد بین 1 تا 100 نانومتر است. این ساختار­ها را نانو ساختار نامیده می ­شوند نانو تکنولوژی،کاربرد این ساختارها در دستگاه­ هایی با اندازه نانومتری است. می ­توان گفت نانو تکنولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاه ­ها و سیستم­ ها با کنترل ماده در مقیاس طولی  نانومتر و بهره­ برداری از خواص و پدیده ­های نوظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافته­ اند.یکی از ویژگی­ های مهم نانو تکنولوژی جنبه چند رشته­ ای آن است. مفهوم چند رشته­ ای در نانو تکنولوژی بدان معنی است که نیروی کاری نانو تکنولوژی باید دارای بینش وسیعی از مفاهیم زیست شناسی، فیزیک، شیمی، اصول مهندسی طراحی، کنترل فرایند و محصولات باشد. 

چکیده تصویری

فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست

کلیدواژه‌ها

موضوعات


به بیان ساده علم نانو مطالعه اصول اولیه مولکول­ ها و ساختارهایی با ابعاد بین 1 تا 100 نانومتر است. این ساختار­ها را نانو ساختار نامیده می ­شوند نانو تکنولوژی،کاربرد این ساختارها در دستگاه­ هایی با اندازه نانومتری است. می ­توان گفت نانو تکنولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاه ­ها و سیستم­ ها با کنترل ماده در مقیاس طولی  نانومتر و بهره­ برداری از خواص و پدیده ­های نوظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافته­ اند.یکی از ویژگی­ های مهم نانو تکنولوژی جنبه چند رشته­ ای آن است. مفهوم چند رشته­ ای در نانو تکنولوژی بدان معنی است که نیروی کاری نانو تکنولوژی باید دارای بینش وسیعی از مفاهیم زیست شناسی، فیزیک، شیمی، اصول مهندسی طراحی، کنترل فرایند و محصولات باشد.