دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 1-74 
فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست

صفحه 47-51

رامین حیدری؛ زهرا افشار؛ داود صادقی

فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست