بررسی مهمترین متغییر اقلیمی موثر بر حضور گونه بزمجه بیابانی (Varanus griseus) و و تعیین متغییرهای اقلیمی محدود کننده آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

بزمجه بیابانی بزرگترین سوسمار ایران است که در گستره وسیعی از کشور حضور دارد در مطالعه حاضر مدل مطلوبیت زیستگاه گونه با استفاده ازالگوریتم حداکثر بینظمی مورد بررسی قرار گرفت به منظور ارزیابی عملکرد مدل، از سطح زیر نمودار (AUC) بدست آمده از منحنی ROC استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد مناطق وسیعی در شمال شرق کشور و جنوب و جنوب غرب ایران از نظر اقلیمی برای گونه بزمجه بیابانی مطلوب است. همچنین با استفاده از نقاط حضور گونه مورد مطالعه و با استفاده از مدل Bioclim Most Limiting Factor مهمترین متغییر اقلیمی محدود کننده پراکنش گونه در فضای نرم افزار DIV-AGIS 7.5.0 نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج هر دو مدل اهمیت متغییر  تغییرات فصلی بارش بر پراکنش گونه نشان داد.

چکیده تصویری

بررسی مهمترین متغییر اقلیمی موثر بر حضور گونه بزمجه بیابانی (Varanus griseus) و و تعیین متغییرهای اقلیمی محدود کننده آن

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بزمجه بیابانی بزرگترین سوسمار ایران است که در گستره وسیعی از کشور حضور دارد در مطالعه حاضر مدل مطلوبیت زیستگاه گونه با استفاده ازالگوریتم حداکثر بینظمی مورد بررسی قرار گرفت به منظور ارزیابی عملکرد مدل، از سطح زیر نمودار (AUC) بدست آمده از منحنی ROC استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد مناطق وسیعی در شمال شرق کشور و جنوب و جنوب غرب ایران از نظر اقلیمی برای گونه بزمجه بیابانی مطلوب است. همچنین با استفاده از نقاط حضور گونه مورد مطالعه و با استفاده از مدل Bioclim Most Limiting Factor مهمترین متغییر اقلیمی محدود کننده پراکنش گونه در فضای نرم افزار DIV-AGIS 7.5.0 نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج هر دو مدل اهمیت متغییر  تغییرات فصلی بارش بر پراکنش گونه نشان داد.