فعالیت های انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران

نوع مقاله : گزارش

چکیده

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست یکی از قدیمی ترین تشکل های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران می باشد. این انجمن از همان بتدای شروع فعالیت های خود دو رکن مهم ترویج و آموزش حفاظت از محیط زیست را با برگزاری برنامه هایی با قالب های مختلف پیش رو داشته است. با توجه به ماهیت رشته محیط زیست و فراگیر بودن ان انجمن علمی دانشجویی محیط زیست همواره نقش موثری را در کمک به حفاظت از محیط زیست در کنار فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه محیط زیست داشته است. در سال جاری نیز با توجه به تاکید اهمیت حفاظت از محیط زیست و ترویج و آموزش در این زمینه با ورود دانشجویان تحصیلات تکمیلی د مقاطع اشد و دکتری این انجمن فعالیت های خود را به صورت سازمان یافته تری برنامه ریزی و ادامه داد. 

چکیده تصویری

فعالیت های انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


انجمن علمی دانشجویی محیط زیست یکی از قدیمی ترین تشکل های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران می باشد. این انجمن از همان بتدای شروع فعالیت های خود دو رکن مهم ترویج و آموزش حفاظت از محیط زیست را با برگزاری برنامه هایی با قالب های مختلف پیش رو داشته است. با توجه به ماهیت رشته محیط زیست و فراگیر بودن ان انجمن علمی دانشجویی محیط زیست همواره نقش موثری را در کمک به حفاظت از محیط زیست در کنار فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه محیط زیست داشته است. در سال جاری نیز با توجه به تاکید اهمیت حفاظت از محیط زیست و ترویج و آموزش در این زمینه با ورود دانشجویان تحصیلات تکمیلی د مقاطع اشد و دکتری این انجمن فعالیت های خود را به صورت سازمان یافته تری برنامه ریزی و ادامه داد.