ژنتیک حفاظت

نوع مقاله : به دعوت سردبیر

نویسنده

دکتری محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با افزایش جمعیت بشر و رشد علم و تکنولوژی توان انسان برای بهره برداری گسترده از منابع طبیعی افزایش چشمگیری داشته است. دیری نپایید که پیامدهای این بهره برداری ها و تغییرات عمده نمایان شد، تخریب جنگل ها و اکوسیستم های طبیعی، آلودگی دریاها و آب های داخلی و گرمایش زمین همگی بر زیستمندان این کره خاکی تاثیرگذار بوده و در نتیجه تنوع زیستی کاهش دراماتیکی را تجربه کرده است، تخریب زیستگاه و شکار غیرقانونی شماری از مهره داران بزرگ را به انقراض کشانده است و گونه های زیادی نیز در معرض انقراض قرار دارند. 

چکیده تصویری

ژنتیک حفاظت

موضوعات


با افزایش جمعیت بشر و رشد علم و تکنولوژی توان انسان برای بهره برداری گسترده از منابع طبیعی افزایش چشمگیری داشته است. دیری نپایید که پیامدهای این بهره برداری ها و تغییرات عمده نمایان شد، تخریب جنگل ها و اکوسیستم های طبیعی، آلودگی دریاها و آب های داخلی و گرمایش زمین همگی بر زیستمندان این کره خاکی تاثیرگذار بوده و در نتیجه تنوع زیستی کاهش دراماتیکی را تجربه کرده است، تخریب زیستگاه و شکار غیرقانونی شماری از مهره داران بزرگ را به انقراض کشانده است و گونه های زیادی نیز در معرض انقراض قرار دارند.