دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، آبان 1394، صفحه 1-63 
طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی

صفحه 19-26

شکوفه نعمت الهی؛ شیما ملکوتی خواه؛ سیما فاخران؛ حسین مرادی

طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی