کریدورها، چیدمان های زیستگاهی مهم در سیمای سرزمین

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

قرن 21 چالش­ های حفاظتی بسیار زیادی با خود به همراه داشته است. از جمله این چالش­ ها تکه ­تکه شدن و نابودی زیستگاه‌های حیات‌وحش است که به عنوان جدی‌ترین تهدید متوجه گونه‌ها و جمعیت ها شناخته شده است، زیرا به مرور زمان سبب کاهش زیستایی جمعیت­ ها و افزایش احتمال انقراض آنها می‌گردد. از دست رفتن ارتباطات زیستگاهی می­ تواند منجر به کاهش اندازه و کیفیت زیستگاه‌ها و کاهش یا جلوگیری از انتشار و مهاجرت افراد شده که به نوبه خود سبب کاهش اندازه جمعیت‌ها، کاهش تنوع ­ژنی و نهایتا سبب انقراض آنها خواهد شد. از دست رفتن این ارتباطات به نوبه خود می تواند تاثیرات منفی ناشی از تغییر اقلیم را چندین برابر نماید. چرا که تغییرات اقلیمی با کاهش مطلوبیت زیستگاه های کنونی گونه ها را وادار به تغییر محدوده پراکنش و یافتن زیستگاه های مطلوب در نواحی دیگر می نماید.تحت چنین شرایطی وجود ارتباطات زیستگاهی نقش بسیار مهمی در تسهیل حرکت گونه‌ها و حفط بقا آنها در مقابله با تغییر اقلیم ایفا می کند. از این رو، بسیاری از تلاش ­های حفاظتی اکنون بر حفظ و افزایش ارتباطات زیستگاهی جهت کاهش تاثیرات منفی این عوامل متمرکز شده و مهم‌ترین رویکردی که در حال حاضر به این منظور مورد پیشنهاد شده است شناسایی و حفاظت از ساختارهای ارتباطی تحت عنوان کریدوردر سیمای سرزمین می ­باشد.

چکیده تصویری

کریدورها، چیدمان های زیستگاهی مهم در سیمای سرزمین

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرن 21 چالش­ های حفاظتی بسیار زیادی با خود به همراه داشته است. از جمله این چالش­ ها تکه ­تکه شدن و نابودی زیستگاه‌های حیات‌وحش است که به عنوان جدی‌ترین تهدید متوجه گونه‌ها و جمعیت ها شناخته شده است، زیرا به مرور زمان سبب کاهش زیستایی جمعیت­ ها و افزایش احتمال انقراض آنها می‌گردد. از دست رفتن ارتباطات زیستگاهی می­ تواند منجر به کاهش اندازه و کیفیت زیستگاه‌ها و کاهش یا جلوگیری از انتشار و مهاجرت افراد شده که به نوبه خود سبب کاهش اندازه جمعیت‌ها، کاهش تنوع ­ژنی و نهایتا سبب انقراض آنها خواهد شد. از دست رفتن این ارتباطات به نوبه خود می تواند تاثیرات منفی ناشی از تغییر اقلیم را چندین برابر نماید. چرا که تغییرات اقلیمی با کاهش مطلوبیت زیستگاه های کنونی گونه ها را وادار به تغییر محدوده پراکنش و یافتن زیستگاه های مطلوب در نواحی دیگر می نماید.تحت چنین شرایطی وجود ارتباطات زیستگاهی نقش بسیار مهمی در تسهیل حرکت گونه‌ها و حفط بقا آنها در مقابله با تغییر اقلیم ایفا می کند. از این رو، بسیاری از تلاش ­های حفاظتی اکنون بر حفظ و افزایش ارتباطات زیستگاهی جهت کاهش تاثیرات منفی این عوامل متمرکز شده و مهم‌ترین رویکردی که در حال حاضر به این منظور مورد پیشنهاد شده است شناسایی و حفاظت از ساختارهای ارتباطی تحت عنوان کریدوردر سیمای سرزمین می ­باشد.