طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان.

2 دانشجوی دکتری محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان.

3 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده

ارزیابی تهدیدات تنوع زیستی که دارای پراکنش مکانی مشخصی باشند، به فهم اثرات آن بر تنوع زیستی کمک نموده و امکان پیش بینی­ های بهتر از بزرگی و نوع نابودی تنوع زیستی، تعیین اولویت­ ها و حفاظت بهتر را فراهم می­ کند. از این رو در این مقاله از مدل ریسک محیط زیستی برای تهیه نقشه توزیع مکانی بزرگی اثر فعالیت­ های استان اصفهان استفاده شده است. ضرورت اینکار به جهت افزایش گستره و شدت اثر فعالیت­ ها در استان  به عنوان یک قطب صنعتی می ­باشد. طوری که تقریبا کل شبکه مناطق حفاظت شده را احاطه و تهدیدی جدی برای تنوع زیستی داخل و خارج آن به شمار می­ رود. برای تهیه مدل، سه گروه  از فعالیت­ ها شامل معادن، جاده ­ها و صنایع و کلاس­ های مربوطه شناسایی، برای هر کلاس 4 متغیر شدت اثر، فاصله اثر، تابع کاهش فاصله و وزن به عنوان داده های ورودی به مدل با نظر کارشناس و مرور منابع تعیین شد. مقایسه 3 مدل نهایی ریسک با شبکه مناطق حفاظت شده نشان داد که اکثر مناطق با درجاتی متفاوت تحت تاثیر اثرات بوده و مناطق سالم بدون تهدید بیشتردر بخش­ های شمالی و شرقی استان می‌باشند.  

چکیده تصویری

طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی

کلیدواژه‌ها


ارزیابی تهدیدات تنوع زیستی که دارای پراکنش مکانی مشخصی باشند، به فهم اثرات آن بر تنوع زیستی کمک نموده و امکان پیش بینی­ های بهتر از بزرگی و نوع نابودی تنوع زیستی، تعیین اولویت­ ها و حفاظت بهتر را فراهم می­ کند. از این رو در این مقاله از مدل ریسک محیط زیستی برای تهیه نقشه توزیع مکانی بزرگی اثر فعالیت­ های استان اصفهان استفاده شده است. ضرورت اینکار به جهت افزایش گستره و شدت اثر فعالیت­ ها در استان  به عنوان یک قطب صنعتی می ­باشد. طوری که تقریبا کل شبکه مناطق حفاظت شده را احاطه و تهدیدی جدی برای تنوع زیستی داخل و خارج آن به شمار می­ رود. برای تهیه مدل، سه گروه  از فعالیت­ ها شامل معادن، جاده ­ها و صنایع و کلاس­ های مربوطه شناسایی، برای هر کلاس 4 متغیر شدت اثر، فاصله اثر، تابع کاهش فاصله و وزن به عنوان داده های ورودی به مدل با نظر کارشناس و مرور منابع تعیین شد. مقایسه 3 مدل نهایی ریسک با شبکه مناطق حفاظت شده نشان داد که اکثر مناطق با درجاتی متفاوت تحت تاثیر اثرات بوده و مناطق سالم بدون تهدید بیشتردر بخش­ های شمالی و شرقی استان می‌باشند.