بررسی تاثیر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب بر تنوع زیستی کفزیان تالاب کوه گل سی سخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشگاه آزاد بندرعباس

2 دانشجوی دکتری، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

چکیده

تالاب­ ها زیستگاه­ هایی سودمند، پیچیده و حساس روی کره­ زمین محسوب می ­شوند. به منظور بررسی تاثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب بر تنوع زیستی کفزیان تالاب کوه گل سی سخت در فصول بهار و پاییز1391، نسبت به نمونه ­برداری ماهانه از آب و کفزیان با استفاده از دستگاه گری ون وین در سه ایستگاه در این منبع آبی اقدام گردید. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی: دما، قلیائیت، شوری و سختی، هدایت الکتریکی، PH، اکسیژن محلول، کل ذرات محلول، بی­کربنات، اکسیژن خواهی بیولوژیک، فسفات، نیتریت، نیترات، کربنات و همچنین شاخص ­های بوم ­شناختی و تنوع زیستی نظیر شانون، سیمپسون، مارگالف و هیل ، محاسبه گردیدند. به منظور پی بردن به وضعیت اکولوژیکی تالاب از نظر میزان آلودگی از الگوی Welch استفاده گردید. بر اساس نتایج، تنوع گونه­ ای در فصل بهار نسبت به پاییز بیشتر و گونه­ های غالب در این فصول به ترتیب متعلق به راسته­ های Copepoda و Arachnida بودند. نتایج ماتریس همبستگی بین شاخص­ های زیستی و فاکتورهای محیطی نشان داد دما، قلیائیت، شوری و سختی در پراکندگی و تنوع ماکروبنتوزها نقش دارند. بین شاخص سیمپسون با شاخص­ های شانون، هیل و مارگالف همبستگی منفی مشاهده شد و بیانگر رابطه معکوس غالبیت گونه ­ای با تنوع و غنای گونه ­ای بوده و با افزایش غالبیت، تنوع و غنای گونه ­ای کاهش یافته و در فصول خشک آلودگی آب افزایش می ­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تالاب­ ها زیستگاه­ هایی سودمند، پیچیده و حساس روی کره­ زمین محسوب می ­شوند. به منظور بررسی تاثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب بر تنوع زیستی کفزیان تالاب کوه گل سی سخت در فصول بهار و پاییز1391، نسبت به نمونه ­برداری ماهانه از آب و کفزیان با استفاده از دستگاه گری ون وین در سه ایستگاه در این منبع آبی اقدام گردید. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی: دما، قلیائیت، شوری و سختی، هدایت الکتریکی، PH، اکسیژن محلول، کل ذرات محلول، بی­کربنات، اکسیژن خواهی بیولوژیک، فسفات، نیتریت، نیترات، کربنات و همچنین شاخص ­های بوم ­شناختی و تنوع زیستی نظیر شانون، سیمپسون، مارگالف و هیل ، محاسبه گردیدند. به منظور پی بردن به وضعیت اکولوژیکی تالاب از نظر میزان آلودگی از الگوی Welch استفاده گردید. بر اساس نتایج، تنوع گونه­ ای در فصل بهار نسبت به پاییز بیشتر و گونه­ های غالب در این فصول به ترتیب متعلق به راسته­ های Copepoda و Arachnida بودند. نتایج ماتریس همبستگی بین شاخص­ های زیستی و فاکتورهای محیطی نشان داد دما، قلیائیت، شوری و سختی در پراکندگی و تنوع ماکروبنتوزها نقش دارند. بین شاخص سیمپسون با شاخص­ های شانون، هیل و مارگالف همبستگی منفی مشاهده شد و بیانگر رابطه معکوس غالبیت گونه ­ای با تنوع و غنای گونه ­ای بوده و با افزایش غالبیت، تنوع و غنای گونه ­ای کاهش یافته و در فصول خشک آلودگی آب افزایش می ­یابد.