بررسی مقدماتی فون سوسماران استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران گروه بوم شناسی و حفاظت فلات ایران، انجمن زیست محیطی البرز، کرج، ایران

چکیده

طی بازدید­های صحرایی از زیستگاه ­های مختلف استان خوزستان در بهار سال 1392 سوسماران این زیستگاه ­ها جمع آوری و شناسایی شد. نتایج حاصل منجر به شناسایی 15 گونه از سوسماران شد که طیف متنوعی از گونه ­ها شامل گونه­ های کوه­زی تا تپه ماسه ­زی را در بر می­ گیرد از میان هشت خانواده سوسماران ایران تنها خانواده انگوئیده هیچ نماینده­ای در استان خوزستان ندارد و خانواده جکونیده بیشترین تعداد گونه را دارا می ­باشد. اگرچه در مطالعه حاضر تعداد 15 گونه از سوسماران شناسایی و معرفی شده­اند اما فون سوسماران این استان بی ­شک بیش از این تعداد است.

چکیده تصویری

بررسی مقدماتی فون سوسماران استان خوزستان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


طی بازدید­های صحرایی از زیستگاه ­های مختلف استان خوزستان در بهار سال 1392 سوسماران این زیستگاه ­ها جمع آوری و شناسایی شد. نتایج حاصل منجر به شناسایی 15 گونه از سوسماران شد که طیف متنوعی از گونه ­ها شامل گونه­ های کوه­زی تا تپه ماسه ­زی را در بر می­ گیرد از میان هشت خانواده سوسماران ایران تنها خانواده انگوئیده هیچ نماینده­ای در استان خوزستان ندارد و خانواده جکونیده بیشترین تعداد گونه را دارا می ­باشد. اگرچه در مطالعه حاضر تعداد 15 گونه از سوسماران شناسایی و معرفی شده­اند اما فون سوسماران این استان بی ­شک بیش از این تعداد است.