ارائه معیارهایی برای ارزیابی سریع تهدیدات تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

ارزیابی سریع تهدیدها در مناطق حفاظت شده یک گام کلیدی برای اطمینان از اختصاص دادن منابع موثر جهت حفاظت از زیستگاه­ ها و گونه­ ها، افزایش آگاهی از اهمیت تنوع زیستی و آگاهی از ناپدید شدن گونه­ ها، ژن­ ها و اکوسیستم ­ها است. در مقاله حاضر معیارهایی جهت ارزیابی سریع تهدیدهای تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران، با استفاده از مرور منابع مختلف در قالب زیرمعیارها و در دو بخش اقتصادی-اجتماعی و اکولوژیک ارائه شده است. به طور خلاصه یک ارزیابی سریع از وضعیت زیستگاه­ ها و گونه ­ها نیاز است تا از طریق آن بتوان زیستگاه­ ها و گونه ­هایی که بیشتر در معرض تهدید هستند، را حفاظت کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ارزیابی سریع تهدیدها در مناطق حفاظت شده یک گام کلیدی برای اطمینان از اختصاص دادن منابع موثر جهت حفاظت از زیستگاه­ ها و گونه­ ها، افزایش آگاهی از اهمیت تنوع زیستی و آگاهی از ناپدید شدن گونه­ ها، ژن­ ها و اکوسیستم ­ها است. در مقاله حاضر معیارهایی جهت ارزیابی سریع تهدیدهای تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران، با استفاده از مرور منابع مختلف در قالب زیرمعیارها و در دو بخش اقتصادی-اجتماعی و اکولوژیک ارائه شده است. به طور خلاصه یک ارزیابی سریع از وضعیت زیستگاه­ ها و گونه ­ها نیاز است تا از طریق آن بتوان زیستگاه­ ها و گونه ­هایی که بیشتر در معرض تهدید هستند، را حفاظت کرد.