تعامل اقتصاد و محیط زیست با محوریت اکوتوریسم

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 گروه اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

اکوتوریسم، مسافرت به منابع طبیعی همراه با مسئولیت است که موجب حفاظت و حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به سطح زندگی مردم محلی(بومی) از نظر ایجاد فرصت های اشتغال و ایجاد در‏آمد می‏شود. در این تعریف باید به دو نکته توجه کرد: اول اینکه اکوتوریسم یا گردشگری در طبیعت از انواع توریسم مسوولانه است که هدف اصلی آن حفاظت از محیط زیست است. و نکته دوم اینکه طبیعت گردی موجب ایجاد بازار کار پر رونق در کشورهای توسعه‏یافته و در حال توسعه می‏گردد. در این مقاله تلاش شده تاثیر دوگانه اقتصاد بر محیط‏زیست و محیط‏زیست بر اقتصاد با معرفی اکوتوریسم به عنوان صنعتی که به شدت بر ر هر دو این موارد تاکید دارد مورد بررسی قرارگیرد. در این راستا مقاله های متعددی که به بررسی میزان تاثیر اکوتوریسم بر میزان درآمد، اشتغال و در کل رونق اقتصادی جوامع میزبان پرداخته‏اند، بررسی شده و از منابع معتبری که میزان تاثیر این صنعت بر حفظ محیط زیست را مورد مطالعه قرار داده‏اند نیز استفاده شده‏است. مطالعات موردی خوبی در سراسر جهان و ایران عزیزمان انجام شده که به عنوان مثال به چند مورد از آنها اشاره شده‏است. در پایان مدل ارائه شده، اکوتوریسم را به عنوان صنعتی که رشد اقتصادی توام با حفظ محیط زیست را به ارمغان می‏آورد معرفی می‏کند.

چکیده تصویری

تعامل اقتصاد و محیط زیست با محوریت اکوتوریسم

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اکوتوریسم، مسافرت به منابع طبیعی همراه با مسئولیت است که موجب حفاظت و حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به سطح زندگی مردم محلی(بومی) از نظر ایجاد فرصت های اشتغال و ایجاد در‏آمد می‏شود. در این تعریف باید به دو نکته توجه کرد: اول اینکه اکوتوریسم یا گردشگری در طبیعت از انواع توریسم مسوولانه است که هدف اصلی آن حفاظت از محیط زیست است. و نکته دوم اینکه طبیعت گردی موجب ایجاد بازار کار پر رونق در کشورهای توسعه‏یافته و در حال توسعه می‏گردد. در این مقاله تلاش شده تاثیر دوگانه اقتصاد بر محیط‏زیست و محیط‏زیست بر اقتصاد با معرفی اکوتوریسم به عنوان صنعتی که به شدت بر ر هر دو این موارد تاکید دارد مورد بررسی قرارگیرد. در این راستا مقاله های متعددی که به بررسی میزان تاثیر اکوتوریسم بر میزان درآمد، اشتغال و در کل رونق اقتصادی جوامع میزبان پرداخته‏اند، بررسی شده و از منابع معتبری که میزان تاثیر این صنعت بر حفظ محیط زیست را مورد مطالعه قرار داده‏اند نیز استفاده شده‏است. مطالعات موردی خوبی در سراسر جهان و ایران عزیزمان انجام شده که به عنوان مثال به چند مورد از آنها اشاره شده‏است. در پایان مدل ارائه شده، اکوتوریسم را به عنوان صنعتی که رشد اقتصادی توام با حفظ محیط زیست را به ارمغان می‏آورد معرفی می‏کند.