مکان‌گزینی فضای سبز با توجه به استانداردهای شهری و استفاده از GIS، (مطالعه موردی: پارک‌های شهر ماهدشت)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

2 حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه پیام نور واحد طالقان

3 دانشگاه ‌پیام‌نور استان ‌البرز

چکیده

مدیریت شهری از برآیند ساختار و وظایف خود نقطه آغازی جهت، تأمین نیازها، آسایش روانی، آسایش اجتماعی و رفاه عمومی از جنبه ­های مختلف زیستی است. در مطالعه حاضر داده ­های مکانی از روی نقشه‌های رقومی و خطی و داده ­های توصیفی نیز با استفاده از آمار و پژوهش‌های میدانی تهیه گردید. در این مقاله سعی شده است ویژگی پارک‌های شهر ماهدشت با توجه به شاخص ­های مکان ­یابی مناسب کاربری‌ها در جهت فراهم نمودن محیطی سرزنده و پویا که بتواند به استانداردها و سرانه­ های زیستی در شهر ماهدشت کمک کند با استفاده از نرم‌افزار GIS مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به بررسی­ ها و مطالعات میدانی انجام‌شده پارک‌های شهر ماهدشت ازنظر معیارهای مکان­یابی(مکان، موقعیت و همجواری مناسب) در شرایط بی‌تفاوت قرار دارد و همچنین ازنظر ماتریس ظرفیت در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

چکیده تصویری

مکان‌گزینی فضای سبز با توجه به استانداردهای شهری و استفاده از GIS، (مطالعه موردی: پارک‌های شهر ماهدشت)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مدیریت شهری از برآیند ساختار و وظایف خود نقطه آغازی جهت، تأمین نیازها، آسایش روانی، آسایش اجتماعی و رفاه عمومی از جنبه ­های مختلف زیستی است. در مطالعه حاضر داده ­های مکانی از روی نقشه‌های رقومی و خطی و داده ­های توصیفی نیز با استفاده از آمار و پژوهش‌های میدانی تهیه گردید. در این مقاله سعی شده است ویژگی پارک‌های شهر ماهدشت با توجه به شاخص ­های مکان ­یابی مناسب کاربری‌ها در جهت فراهم نمودن محیطی سرزنده و پویا که بتواند به استانداردها و سرانه­ های زیستی در شهر ماهدشت کمک کند با استفاده از نرم‌افزار GIS مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به بررسی­ ها و مطالعات میدانی انجام‌شده پارک‌های شهر ماهدشت ازنظر معیارهای مکان­یابی(مکان، موقعیت و همجواری مناسب) در شرایط بی‌تفاوت قرار دارد و همچنین ازنظر ماتریس ظرفیت در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.