بررسی روش‌های کنترل فیزیکی علیه علف هرز حلفه Imperata cylindrica در مزارع نیشکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره حفظ نباتات شرکت کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی، اهواز، ایران

2 بخش گیاهپزشکی، مدیریت مطالعات کاربردی، شرکت کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی، اهواز، ایران

چکیده

کنترل شیمایی علف‌های هرز در نیشکر مستلزم مصرف حجم زیادی علف‌کش است. طولانی بودن فصل کشت باعث می ­شود تا چندین نوبت سم‌پاشی نیاز باشد که به افزایش مصرف علف‌کش‌ها منجر می ­شود. از طرف دیگر شرایط خاص کشت نیشکر موجب مواجه با علف‌های هرز چندساله از جمله حلفه می‌گردد. لذا کنترل شیمیایی به‌تنهایی چاره ساز نخواهد بود. بر این اساس با روش‌های کنترل فیزیکی علیه علف هرز حلفه Imperata cylindrica در مزارع نیشکر آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی درسه تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل1- پوشش لوله­های هیدروفلوم (پلاستیک سیاه) 2-پلاستیک شفاف (پلاستیک روشن) 3-تیمار شاهد اجراء گردید. که نتایج این تحقیق تیمار پوشش لوله­های هیدروفلوم (پلاستیک سیاه) 97 درصد کنترل لکه‌های حلفه نسبت به سایر تیمارها شد.

چکیده تصویری

بررسی روش‌های کنترل فیزیکی علیه علف هرز حلفه Imperata cylindrica در مزارع نیشکر

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کنترل شیمایی علف‌های هرز در نیشکر مستلزم مصرف حجم زیادی علف‌کش است. طولانی بودن فصل کشت باعث می ­شود تا چندین نوبت سم‌پاشی نیاز باشد که به افزایش مصرف علف‌کش‌ها منجر می ­شود. از طرف دیگر شرایط خاص کشت نیشکر موجب مواجه با علف‌های هرز چندساله از جمله حلفه می‌گردد. لذا کنترل شیمیایی به‌تنهایی چاره ساز نخواهد بود. بر این اساس با روش‌های کنترل فیزیکی علیه علف هرز حلفه Imperata cylindrica در مزارع نیشکر آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی درسه تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل1- پوشش لوله­های هیدروفلوم (پلاستیک سیاه) 2-پلاستیک شفاف (پلاستیک روشن) 3-تیمار شاهد اجراء گردید. که نتایج این تحقیق تیمار پوشش لوله­های هیدروفلوم (پلاستیک سیاه) 97 درصد کنترل لکه‌های حلفه نسبت به سایر تیمارها شد.