وضعیت گونه سمندر کوهستانی لرستان (Neurergus kasiseri) در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

سمندر کوهستانی لرستان نخستین بار در سال 1938 توسط Kaiseri  تقریبا 70 کیلومتری شمال شرقی شهبازان و در استان لرستان جمع آوری شده و به آمریکا منتقل شده است. در سال 1952 این گونه توسط K. P.Schmidt به عنوان زیر گونه جدید به دنیا معرفی گردید. این گونه بطول تقریبی Cm14-13یکی از زیباترین گونه­ها و جزء خزانه ژنتیکی باارزش ایران می باشد. زیستگاه این گونه به تازگی در حال شناسائی است و با توجه به اینکه این گونه تنها در  این ناحیه از جهان یافت می شود. بنابراین از نظر ملی و بین المللی دارای اهمیت زیادی است

چکیده تصویری

وضعیت گونه سمندر کوهستانی لرستان (Neurergus kasiseri) در ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سمندر کوهستانی لرستان نخستین بار در سال 1938 توسط Kaiseri  تقریبا 70 کیلومتری شمال شرقی شهبازان و در استان لرستان جمع آوری شده و به آمریکا منتقل شده است. در سال 1952 این گونه توسط K. P.Schmidt به عنوان زیر گونه جدید به دنیا معرفی گردید. این گونه بطول تقریبی Cm14-13یکی از زیباترین گونه­ها و جزء خزانه ژنتیکی باارزش ایران می باشد. زیستگاه این گونه به تازگی در حال شناسائی است و با توجه به اینکه این گونه تنها در  این ناحیه از جهان یافت می شود. بنابراین از نظر ملی و بین المللی دارای اهمیت زیادی است