گربه سانان بزرگ در برابر دامها- راه حلهای ساده برای کاهش تعارضات در دامداریهای نامبیا

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

کارشناس محیط زیست، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان

چکیده

برنامه داوطلبانه کمک به گربه سانان بزرگ بدنبال شناسائی و حمایت از پروژههایی است که به دنبال کاهش مرگ و میر گربه سانان بزرگ هستند. درجهت اقدامات فوری منجر به کاهش مرگ و میر این گربه سانان بزرگ است. صاحب امتیازان BCI (موسسه نشنال جئوگرافی ) اغلب اطلاعات بروزی از محل اجرای پروژه تهیه میکنند. هدف گزارش حاضر معرفی راه حلهای است که در دامداریهای نامبیا برای کاهش تعارضات با گربه سانان بزرگ به کار گرفته شده است.

چکیده تصویری

گربه سانان بزرگ در برابر دامها- راه حلهای ساده برای کاهش تعارضات در دامداریهای نامبیا

موضوعات


برنامه داوطلبانه کمک به گربه سانان بزرگ بدنبال شناسائی و حمایت از پروژههایی است که به دنبال کاهش مرگ و میر گربه سانان بزرگ هستند. درجهت اقدامات فوری منجر به کاهش مرگ و میر این گربه سانان بزرگ است. صاحب امتیازان BCI (موسسه نشنال جئوگرافی ) اغلب اطلاعات بروزی از محل اجرای پروژه تهیه میکنند. هدف گزارش حاضر معرفی راه حلهای است که در دامداریهای نامبیا برای کاهش تعارضات با گربه سانان بزرگ به کار گرفته شده است.