مطالعه جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌ زیست، دانشکده منابع ‌طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

2 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی زیست‌‌شناسی و فعالیت‌‌های جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در در دو منطقه زهک (شش لانه) و نیمروز (شش لانه) در محدوده سیستان از 14 اسفند 1392 تا 20 خرداد 1393 انجام گرفته است. آشیانه­سازی توسط لیکوها از اوایل اسفندماه  شروع شده و تا اواخر فروردین ادامه دارد. معمولا این آشیانه‌ها در نزدیک مزارع گندم و محل‌هایی با پوشش درختان گز و تاغ ساخته شده بود که حداقل فاصله آشیانه‌ها با گندم‌زارها به طور متوسط 2 متر و حداکثر فاصله 8 متر بود. دوره تخم‌گذاری از اواسط اردیبهشت آغاز و تا پایان خرداد ادامه دارد. میزان دسته‌های تخم بین یک تا شش متغیر می‌باشد، که طی این تحقیق 55 تخم مشاهده شد، رنگ تخم آبی و ظاهری بیضی شکل دارد. به طور میانگین 90 درصد جوجه‌های این پرنده در بدو تولد چشم‌هایشان بسته است و حاله و برجستگی زرد رنگی اطراف نوک مشاهده می‌شود، و معمولاً در دو روزگی تولید صدا کرده و در روز سوم و چهارم پر روی بدن مشاهده می‌شود و بعد از دو هفته لانه را ترک می‌کند. 

چکیده تصویری

مطالعه جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در سیستان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مطالعه حاضر به منظور بررسی زیست‌‌شناسی و فعالیت‌‌های جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در در دو منطقه زهک (شش لانه) و نیمروز (شش لانه) در محدوده سیستان از 14 اسفند 1392 تا 20 خرداد 1393 انجام گرفته است. آشیانه­سازی توسط لیکوها از اوایل اسفندماه  شروع شده و تا اواخر فروردین ادامه دارد. معمولا این آشیانه‌ها در نزدیک مزارع گندم و محل‌هایی با پوشش درختان گز و تاغ ساخته شده بود که حداقل فاصله آشیانه‌ها با گندم‌زارها به طور متوسط 2 متر و حداکثر فاصله 8 متر بود. دوره تخم‌گذاری از اواسط اردیبهشت آغاز و تا پایان خرداد ادامه دارد. میزان دسته‌های تخم بین یک تا شش متغیر می‌باشد، که طی این تحقیق 55 تخم مشاهده شد، رنگ تخم آبی و ظاهری بیضی شکل دارد. به طور میانگین 90 درصد جوجه‌های این پرنده در بدو تولد چشم‌هایشان بسته است و حاله و برجستگی زرد رنگی اطراف نوک مشاهده می‌شود، و معمولاً در دو روزگی تولید صدا کرده و در روز سوم و چهارم پر روی بدن مشاهده می‌شود و بعد از دو هفته لانه را ترک می‌کند.