دندان‌شناسی در پستانداران: با تاکید بر واژه‌شناسی و ساختارهای دندانی

نویسنده

عضو انجمن طرح سرزمین

چکیده

اهمیت دندان‌ها، نحوه قرارگیری و ساختارهای دندانی در پستانداران به حدی است که مبنای تفکیک راسته‌ها، خانواده‌ها، جنس‌ها و گونه‌ها است. در این نوشتار سعی شده تا مفاهیم دندان‌شناسی، اجزای دندانی شامل انواع برجستگی‌های دندانی، انواع دندان‌ها شامل دندان‌های نیش، دندان‌های پیشین، دندان‌های پیش‌آسیا و آسیا و انواع ساختارهای رایج دندانی توصیف شوند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اهمیت دندان‌ها، نحوه قرارگیری و ساختارهای دندانی در پستانداران به حدی است که مبنای تفکیک راسته‌ها، خانواده‌ها، جنس‌ها و گونه‌ها است. در این نوشتار سعی شده تا مفاهیم دندان‌شناسی، اجزای دندانی شامل انواع برجستگی‌های دندانی، انواع دندان‌ها شامل دندان‌های نیش، دندان‌های پیشین، دندان‌های پیش‌آسیا و آسیا و انواع ساختارهای رایج دندانی توصیف شوند.