بررسی وضعیت زادآوری سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii در ایران (پایش‌های صحرایی و مرور منابع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران گروه پژوهشی بوم شناسی و حفاظت فلات ایران، انجمن زیست محیطی البرز

چکیده

سلیم شنی بزرگ (Charadrius leschenaultii) از جمله گونه­ هایی است که وضعیت زادآوری آن در ایران کمتر شناخته شده  است و تنها یک گزارش موثق از زادآوری آن (مربوط به سال 1973 در استان خراسان رضوی) در ایران در دست است. گزارش حاضر به بررسی وضعیت زادآوری سلیم شنی بزرگ در ایران بر اساس مشاهدات صحرایی و مرور منابع می­پردازد.

چکیده تصویری

بررسی وضعیت زادآوری سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii در ایران (پایش‌های صحرایی و مرور منابع)

موضوعات


سلیم شنی بزرگ (Charadrius leschenaultii) از جمله گونه­ هایی است که وضعیت زادآوری آن در ایران کمتر شناخته شده  است و تنها یک گزارش موثق از زادآوری آن (مربوط به سال 1973 در استان خراسان رضوی) در ایران در دست است. گزارش حاضر به بررسی وضعیت زادآوری سلیم شنی بزرگ در ایران بر اساس مشاهدات صحرایی و مرور منابع می­پردازد.