نمایه نویسندگان

ا

 • ادیبی، محمد علی مطالعه آرایه‌شناختی دوپای کوچک (Allactaga elater) در استان‌های سمنان و کرمان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]
 • افشار، زهرا فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 47-51]
 • ایگدری، سهیل مروری بر مبانی ریخت‌سنجی هندسی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 47-53]
 • انوشیروانی، سینا مروری بر ویژگی‌های بوم‌شناختی دلیجه کوچک (Falco naumanni) در ایران و جهان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 36-46]

ب

 • باقری، زهرا ارائه معیارهایی برای ارزیابی سریع تهدیدات تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 13-18]
 • بهرکاب، سحر جایگاه اخلاق در محیط زیست [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 54-57]

پ

 • پاکباز، محسن بررسی تاثیر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب بر تنوع زیستی کفزیان تالاب کوه گل سی سخت [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 5-12]
 • پور ابراهیم، شراره ارائه معیارهایی برای ارزیابی سریع تهدیدات تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 13-18]

ج

 • جاودان خرد، اسلام بررسی تاثیر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب بر تنوع زیستی کفزیان تالاب کوه گل سی سخت [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 5-12]

ح

 • حیدری، رامین فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 47-51]

خ

 • خرازی باهری، بهاره مارکسان، نرم افزاری برای برنامه‌ریزی حفاظت [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 58-61]
 • خسروی، رسول مطالعه آرایه‌شناختی دوپای کوچک (Allactaga elater) در استان‌های سمنان و کرمان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]

ر

 • رضایی، حمیدرضا تحلیلی بر روش های کلاسیک تعیین رژیم غذایی در مهره‌داران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 39-47]
 • رضایی، حمیدرضا مروری بر ویژگی‌های بوم‌شناختی دلیجه کوچک (Falco naumanni) در ایران و جهان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 36-46]

ز

س

 • سفیدیان، سیما مروری بر ماهیت تالاب‌ها و نیازمندی‌های پژوهشی تالاب‌های بین‌المللی ایران در جهت مدیریت خردمندانه‌ [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 31-38]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول مروری بر ماهیت تالاب‌ها و نیازمندی‌های پژوهشی تالاب‌های بین‌المللی ایران در جهت مدیریت خردمندانه‌ [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 31-38]

ش

 • شیخی ئیلانلو، صیاد تحلیلی بر روش های کلاسیک تعیین رژیم غذایی در مهره‌داران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 39-47]

ص

 • صادقی، داود فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 47-51]

ع

 • عاشوری، عباس شناسایی و بررسی وضعیت سنبل آبی (Eichhorniacrassipes) در تالاب بین المللی انزلی [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 14-22]

ف

 • فاخران، سیما طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • فداکار، داود مروری بر ویژگی‌های بوم‌شناختی دلیجه کوچک (Falco naumanni) در ایران و جهان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 36-46]

ق

 • قنبری، فرزانه مروری بر مبانی ریخت‌سنجی هندسی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 47-53]

ک

 • کابلی، محمد ارائه معیارهایی برای ارزیابی سریع تهدیدات تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 13-18]
 • کفاش، انوشه بررسی مقدماتی فون سوسماران استان خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 27-30]
 • کفاش، انوشه بررسی مهمترین متغییر اقلیمی موثر بر حضور گونه بزمجه بیابانی (Varanus griseus) و و تعیین متغییرهای اقلیمی محدود کننده آن [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 30-35]

م

 • محمدی، سعید مطالعه آرایه‌شناختی دوپای کوچک (Allactaga elater) در استان‌های سمنان و کرمان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]
 • مرادی، حسین طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • مصباح، محسن مطالعه آرایه‌شناختی دوپای کوچک (Allactaga elater) در استان‌های سمنان و کرمان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]
 • ملکوتی خواه، شیما کریدورها، چیدمان های زیستگاهی مهم در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 1-4]
 • ملکوتی خواه، شیما طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]

ن

 • نعمت الهی، شکوفه طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]