نویسنده = ������������������ ��������
سخن سردبیر

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 3-3

آوات قادرپناه


سخن سردبیر

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 3-3

آوات قادرپناه


اقتصاد چرخشی: گامی به سوی توسعه پایدار

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-13

آوات قادرپناه


سخن سردبیر

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3-3

آوات قادرپناه


مصاحبه با نگار قدیمی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 92-96

آوات قادرپناه