نویسنده = ���������������� ����������
اهمیت زیستگاه های جنگلی ایران در حفاظت از تنوع زیستی جامعه پرندگان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 67-76

انوشه کفاش؛ سمیرا وحیدیان


تعامل اقتصاد و محیط زیست با محوریت اکوتوریسم

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 27-35

سمیرا وحیدیان؛ سید مهدی حشمت الواعظین

تعامل اقتصاد و محیط زیست با محوریت اکوتوریسم