آشکارسازی و مدل‌سازی گردوغبار شهرهای استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست ، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

چکیده

گردوغبار پدیده‌ای است که در دوران گذشته نیز وجود داشته‌است اما فراوانی و شدت آن در سال‌های اخیر افزایش‌یافته و پیامدهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی را باعث شده است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت پدیده گردوغبار استان کرمانشاه با استفاده از داده‌های زمینی (اقلیمی و سینوپتیک) و سنجش‌ازدوری است. بدین منظور داده‌های ایستگاه‌های سینوپتیک از سال 1385 الی 1393 از سازمان هواشناسی  کشور اخذ و با استفاده از GIS و روش‌های زمین‌آمار (کریجینگ) نقشه‌های پهنه‌بندی  گردوغبار هرسال تهیه شد. نتایج کلی این پژوهش نشان می‌دهند که بیشترین میزان گردوغبار مربوط به سال‌های 1387،1388،1389 بوده است همچنین با توجه به نقشه‌های پهنه‌بندی شده گردوغبار استان کرمانشاه ایستگاه‌های کرمانشاه، روانسر، سرپل ذهاب بیشترین روزها و پهنه گردوغبار را داشته‌اند. همچنین تصاویر سنجندِ مادیس از سال 2007 الی 2015 از سایت ناسا تهیه و با استفاده از ترکیب باندی (143) جهت بارز سازی گردوغبار استفاده گردید. نتایج مدل‌سازی نشان داد بیشترین میزان گردوغبار کشور بین سال‌های 2007،2008، 2010 بوده است.

کلیدواژه‌ها