بررسی قانون حفظ و گسترش فضای سبز و تاثیر آن در حفاظت محیط‌زیست شهرتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران

2 عضو هیات علمی گروه محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن- تهران

چکیده

طی دهه های گذشته، با وجود قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مدیریت شهری نتوانسته مانع تخریب باغ‌ها در شهر تهران شود. عدم تناسب مجازات با جرم و ضعف در اجرای قانون، منافع حاصل از تخریب باغ را بیش از هزینه‌های آن برای فرد متخلف نموده و سبب نگرش مثبت فرد به کسب سود و تخریب باغ‌ها شده است. مطالعات و مشاهدات نشان دهنده حرکت از تراکم و انسجام اراضی سبز شهر به سمت پراکندگی و خرد شدن بوده، چنانچه از باغ های بسیار، جز لکه هایی پراکنده، چیزی باقی نمانده، که بیانگر عدم بــازدارنــدگی قانون و ادامه رفتار غیرقانونی تخریب  و تغییر کاربری باغ‌ها به انحای مختلف در تهران بوده است. مطالعه حاضر در تحلیل و واکاوی عدم موفقیت مدیریت شهری در ممانعت از تخریب باغ ها در شهر تهران با وجود قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست شهری به این نتایج دست یافت که نبود مجازاتهای موثر درکنار مدیریت ناکارآمد و نبود مشوق های مناسب، از مهم ترین عوامل ایجاد شرایط موجود است. از همین رو برای حل مسائل فوق توصیه می گردد علاوه برتلاش در جهت تدوین قانونی روزآمد با کیفرگذاری مناسب و مدرن، سعی شود حکم رانی زیست محیطی در مدیریت شهری برقرارگردد، تا با اصلاح خلاء های قانونی و مدیریتی، بتوان محیط زیست شهری را با کمترین آسیب حفظ، احیاء و ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها