مکان‌یابی نیروگاه بادی در استان قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و روش AHP و ادغام آن با منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

محدودیت ذخایر انرژی در جهان و افزایش سطح مصرف انرژی، همواره بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش کشیده است. در این بین انرژی حاصل از باد و خورشید با دارا بودن مزایایی چون عدم آلودگی محیط زیست و رایگان بودن، در آینده سهم زیادی در تولید انرژی خواهند داشت. یافتن مکان بهینه برای استقرار تجهیزات و تأسیسات بهره برداری از این منابع یک اولویت مهم محسوب میشود. در این پژوهش به مکان­یابی مناسب جهت استقرار مزارع بادی در استان قزوین پرداخته شده است. با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای وزن­دهی لایه­ها انتخاب و به کمک نرم افزارExpert choice پیاده سازی گردید. از نرم افزار  ArcGISبه منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه­ها استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، استان قزوین از نظر قابلیت احداث مزارع بادی به سه سطح بدون توان، توان متوسط و توان کاملاً مناسب تقسیم بندی گردیده و در نهایت نواحی دارای محدودیت برای مکان­­یابی نیروگاه­های بادی مشخص شده و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی کل محدوده پهنه­بندی شد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد، که نواحی مستعد در شرق استان قزوین و در گستره اندکی در غرب و نزدیک به شهرستان تاکستان و همچنین شمال و شمال غرب و نواحی جنوبی حوزه بوئین زهرا مناطق مستعد بارگذاری انرژی بادی می­باشند.

چکیده تصویری

مکان‌یابی نیروگاه بادی در استان قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و روش AHP و ادغام آن با منطق فازی

کلیدواژه‌ها

موضوعات