نویسنده = ������������ ����������������
آشکارسازی و مدل‌سازی گردوغبار شهرهای استان کرمانشاه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-36

علی صیادی؛ محمدجواد امیری