نویسنده = �������������� �������������������� ��������
الگوهای حفاظتی برای جامعه پرندگان در گرادیان ارتفاعی جنگل های هیرکانی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 27-38

صالح محمودی؛ عقیل کیوانلو شهرستانکی