نویسنده = �������������� ��������
مروری بر مبانی ریخت‌سنجی هندسی

دوره 10، شماره 1، آبان 1394، صفحه 47-53

فرزانه قنبری؛ سهیل ایگدری

مروری بر مبانی ریخت‌سنجی هندسی