نویسنده = ������������ ��������
ارائه معیارهایی برای ارزیابی سریع تهدیدات تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران

دوره 10، شماره 1، آبان 1394، صفحه 13-18

زهرا باقری؛ محمد کابلی؛ شراره پور ابراهیم