فراخوان دریافت مقالات علمی در نشریه علمی تخصصی زیست سپهر