نشریه دانشجویی زیست سپهر (SEPEHR) - واژه نامه اختصاصی