اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مریم مهدی‌پور

مهندسی محیط زیست - گرایش تنوع زیستی دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

maryam.mehdipour97yahoo.com

سردبیر

پرستو رجب پور نیکو

علوم و مهندسی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه تهران

parastoo.nikoo.rut.ac.ir

مشاور علمی

مظاهر معین الدینی

آلودگی محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه تهران

moeinaddiniut.ac.ir

صیاد شیخی ئیلانلو

تنوع زیستی دانش آموخته دکتری، دانشگاه تهران

sayyad.shaykhiyahoo.com

دبیر انجمن

فرید شهیدی نژاد

علوم و مهندسی محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

faridshn89gmail.com

اعضای هیات تحریریه

آوات قادرپناه

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

avat.ghaderpanahut.ac.ir

ملیحه مظفر جلالی

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

malihemozafarjalaligmail.com

هلیا خاتمی

آلودگی محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

helia.khatamiut.ac.ir

محمدامین غفاری

مدیریت جهانگردی - گرایش برنامەریزی توسعه گردشگری دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ تهران

ghaffaristu.usc.ac.ir

زهرا هاتف ربیعی

علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

zhatefrabieeut.ac.ir

مدیر تولید محتوا

مارال چاوشی

محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

maral.chavoshi.thut.ac.ir

ویراستار

مریم پور رستمی

محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

m.pourrostamiut.ac.ir

فاطمه شهرابی مقدم

علوم و مهندسی محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

fatememoghadamut.ac.ir

شقایق ذوالقدری

مهندسی محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

zolghadri.shut.ac.ir

زهرا هاتف ربیعی

علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

zhatefrabieeut.ac.ir

فاطمه دیوسالار

مهندسی محیط زیست دانشجو کارشناسی دانشگاه تهران

fateme77313gmail.com

ستاره علمدار

مهندسی محیط زیست دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

setare.alamdar97gmail.com

سارا جاوید انباردان

علوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی دانشگاه تهران

sarah.javidut.ac.ir

آیدا احمدی

علوم و مهندسی محیط زیست - گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

aida.ahmadi92gmail.com