امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده محیط زیست شهید بهشتی و پژوهشکده فناوری سلامت ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر،تهران ،ایران

2 پژوهشکده فناوری سلامت ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر،تهران ،ایران

3 گروه تولیدات گیاهی، پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

چکیده

امروزه جایگزین نمودن دستاورد­­­­‌­­‌های بیوتکنولوژی با کود و سموم شیمیایی، یکی از اهداف اصلی حفاظت از محیط ­زیستحوزه کشاورزی است. تشدید در امواج الکترومغناطیسی رزونانس نامیده می­شود؛ که کاربرد فرکانس­های رزونانسی در حوزه کشاورزی را می­توان تحت عنوان یکی از روش­های نوین بیو‌تکنولوژی مطرح نمود. این فرکانس­ها می­توانند سبب بروز تغییرات وسیعی در سطح مولکولی و فنوتیپی در گیاهان شوند­. در این تحقیق به منظور مطالعه امکان­سنجی کاربرد فرکانس­های بیورزونانسی در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاه گندم، از 4 تیمار (طول موج های رزونانسی تقویت گندم، شتاب رشد گیاه و عمومی رشد ریشه و یک تیمار ترکیبی از این سه فرکانس) در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار استفاده شده است و همچنین جهت تجزیه آماری از آزمون آنوا و آزمون تعقیبی دانکن در نرم افزار آماری SPSS 24)) استفاده شده است. نتایج بررسی تندش اولیه، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، وزن تر و وزن خشک بیومس گیاه و درنتیجه فاکتور گرایش به رشد گیاه گندم، نشان داد که در تمام تیمار­ها نسبت به نمونه کنترل، درسطح 05/0 درصد افزایش معنی داری نشان داده است. درنتیجه استفاده از فرکانس‌های رزونانسی در محیط کشت هیدروپونیک با توجه به خاصیت دوست‌دار محیط ‌زیستی، این امواج می­توانند جایگزین مناسبی برای بسیاری از سموم و کود­های شیمیایی کشاورزی بوده و تاثیرات مخرب و غیر محیط ‌زیستی آن‌ها را حذف نمایند.

کلیدواژه‌ها