اهمیت عرصه‌های جنگلی در حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار اکوتوریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم مهندسی جنگل دانشگاه رازی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

کلیدواژه‌ها