مقایسه تاثیر استفاده از بیوچار، chelating agent ها و ریزوباکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) در بهبود کارایی زیست پالایی گیاهی برای خاک های آلوده به فلزات سنگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها