بررسی چالش‌های گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن در منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی پردیس ارس دانشگاه تهران ، شهر تهران

2 استاد ، دانشگاه تهران / دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار ، دانشگاه تهران / دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 دکتری مهندسی منابع طبیعی- بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

کلیدواژه‌ها