ریشه‌های بحران زیست‌محیطی ما

نوع مقاله : مروری

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

یکی از گپ‌های مطالعات زیست‌محیطی در کشور ما بررسی ارزش اقتصادی منابع محیطی بوده است. اینکه محیط‌زیست گرایان در گفتمان‌های رسمی و غیررسمی در برابر اقتصادیون، هنگامی‌که بحث به ارزش واقعی طبیعت می‌رسد دست و زبانشان کوتاه می­شود. با این‌ حال باید به این مسئله توجه داشت که بحران زیست‌محیطی کنونی در کشور ما ریشه در بهره‌برداری حداکثری از منابع، بدون توجه به نیازهای طبیعت و ظرفیت‌های بومی دارد و البته علی‌رغم فقدان بیان دیدگاه رسمی برای نظام اقتصادی باید اذعان نمود که این نظم و نگرش به بازار به‌نظام اقتصاد آزاد بسیار نزدیک است. 

موضوعات