مروری بر تغییرات جمعیت و کاربری اراضی ایران در دو سده اخیر با رویکرد زیست محیطی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس شهرداری کرج

چکیده

آغاز قرن نوزدهم سرمنشا تحولات عظیمی است که توانسته است تاثیراتش را تاکنون بر کره زمین و سبک زیستن انسانها بگذارد. انقلابهای صنعتی و فرهنگی و رشد بهداشت و سلامت منجر به افزایش ناگهانی جمعیت شد. افزایش تقاضای جمعیت رو به تزاید در کنار افزایش شهرنشینی منجر به رشد عرضه و در نهایت تولید شد و در نتیجه روند توسعه کشاورزی و تغییرات کاربری زمین که تا سالهای 1800 میلادی به کندی پیش می رفت آهنگی تندتر به خود گرفت. اکوسیستم جهانی نیز با دگرگونی فراوانی در این دویست سال روبرو بوده است. در واقع اگر بخواهیم سرمنشا بسیاری از بحرانها و تغییرات زیست محیطی را مشاهده کنیم باید این دوره مهم را با دقت بیشتری رصد کنیم.در این میان کشور ایران نیز از تغییرات صورت گرفته مصون نبوده است.در این مقاله سعی شده است با توجه به مطالعات صورت گرفته در سطح جهانی، تغییرات سرزمین ایران را بین سالهای 1800-2000 مورد بررسی قرار داد.

چکیده تصویری

مروری بر تغییرات جمعیت و کاربری اراضی ایران در دو سده اخیر با رویکرد زیست محیطی

کلیدواژه‌ها

موضوعات